• Börn í Bolungarvík

Frístundakort

Frístundakort getur nýst öllum börnum og unglingum sem eiga lögheimili í Bolungarvík.

Styrkur er greiddur út vegna útgjalda sem myndast á yfirstandandi almanaksári og þurfa beiðnir um endurgreiðslu að berast á almanaksárinu.

Fjárhæð styrks er að hámarki 40.000 kr. fyrir hvern einstakling á almanaksárinu. 

Skila þarf kvittunum á bæjarskrifstofu fyrir greiðslu á þátttökugjöldum vegna þátttöku- eða námskeiðsgjalda í íþróttum eða listum til að fá styrk greiddan.

Umsækjendur kynni sér reglur um frístundakort og noti  umsóknarform (Google.com). 

Karta rekreacyjna

Karta rekreacyjna jest dofinansowaniem na zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Komu przysługuje karta rekreacyjna?

Karta rekreacyjna przysługuje dzieciom i młodzieży urodzonym w 1998 roku lub później, posiadającym stałe miejsce zamieszkania w Bolungarviku.

Termin ważności karty.

Karta przeznaczona jest na dofinasowanie kosztów za zajęcia rekreacyjne i  dzieci i młodzieży w roku kalendarzowym 2019. Wnioski o zwrot kosztów należy złożyć w 2018 roku.

Wysokość dofinansowania. 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40.000 kr.
Warunki uzyskania dofinansowania.

Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie rachunku potwierdzającego uczestnictwo dziecka w kursach zainteresowania, zajęciach sportowych lub warsztatach  artystycznych tj. kółko teatralne, plastyczne itp.

Wypłata dofinansowania.

Urząd miasta zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji czy przedłożony rachunek spełnia wymogi na przyznanie dofinansowania, którego celem jest zachęta dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach sportowych, organizacyjno- społecznych, artystycznych lub w innych zajęciach pozalekcyjnych. 

Nie wymaga się przedstawienia potwierdzenia zapłaty na całość kwoty jednocześnie. Rodzice lub opiekunowie mogą składać rachunki po ich opłaceniu do czasu wykorzystania dotacji w wysokości 40.000 koron. Zaleca się, aby wnioski o dofinansowanie nie zostały rozłożone na więcej niż trzy części. Prowadzenie rejestru kart rekreacyjnych oraz wypłata dotacji będzie zarządzana przez Urząd Miasta w Bolungarvíku.