Gjaldskrá 2023

Gjaldskrá Bolungarvíkurkaupstaðar árið 2023

Efnisyfirlit

Áhaldahús Bolungarvíkur 2023

Hægt er að óska eftir eftirfarandi þjónustu hjá verkstjóra áhaldahúss eða bæjarskrifstofu í síma 450-7000.

Hægt er að fá leigða fánastöng og fána hjá áhaldahúsi, það er afgreitt á virkum dögum og þarf að biðja um það tveimur dögum fyrir afhendingadag.

Atriði Krónur
Sláttur á garði, að 150 fm 11.015
Sláttur á garði, 150-300 fm 19.931
Sláttur á garði, yfir 300 fm 27.300
Leiga á fánastöng pr. dag 1.700
Leiga á fána pr. dag 650

Bolungarvíkurhöfn 2023

Gildissvið.
1. grein
Gjaldskrá þessi gildir fyrir Bolungarvíkurhöfn og er sett samkvæmt heimild 17. greinar hafnalaga nr. 61/2003, samanber bráðabirgðaákvæði nr. 1.

Um hafnargjöld.
2. grein
Við ákvörðun hafnargjalda samkvæmt stærð skipa skal miða við brúttótonnatölu skipa samkvæmt alþjóðlegu mælibréfi, sem gefið er út eftir ákvæðum alþjóðasamþykktarinnar um mælingu skipa frá 1969.

3. grein
Af öllum skipum skal greiða gjöld til hafnarsjóðs, ef þau koma inn fyrir takmörk hafnarinnar og njóta þjónustu hennar.

Lestargjöld.
4. grein
Af öllum skipum skal greiða lestargjald sem er 15,50 kr. á mælieiningu, samkvæmt 2. grein, en af fiskiskipum þó ekki oftar en tvisvar í mánuði. Undanþegin greiðslu lestargjalda eru skip sem leita hafnar vegna sjóskaða eða til að láta í land sjúka menn eða látna, svo fremi sem þau hljóti ekki aðra þjónustu.

Bryggjugjöld.
5. grein
Af öllum skipum sem leggjast við bryggju eða hafnarbakka skal greiða 7,75 kr. á mælieiningu samkvæmt 2. grein fyrir hverja byrjaða 24 tíma sem skipið liggur bundið. Fiskiskip greiða þetta gjald eigi oftar en 26 sinnum í mánuði.

Heimilt er að taka lesta- og bryggjugjald af fiskiskipum og minni bátum sem mánaðargjald, 100 kr. á mælieiningu, en þó aldrei lægra en 10.850 kr. á mánuði. Bátar minni en 20 brúttótonn greiði þó aldrei lægra en 7.285 kr. á mánuði. Skip, samkvæmt 2. málsgrein 4. greinar, eru undanþegin bryggjugjaldi.

Gjald fyrir báta er nýta hafnalegu skemur en 10 daga í mánuði reiknast sem hér segir. Fyrir 1-3 daga 25% af mánaðargjaldi, 4-6 daga 50% og 7-10 daga 75%. Fyrir lengri tíma en 10 daga reiknast fullt mánaðargjald.

Skip, sem ekki eru í rekstri né leggja upp afla hjá Bolungarvíkurhöfn, skulu greiða fullt mánaðargjald. Skip telst ekki í rekstri hafi það legið lengur en einn mánuð í höfn og ekki greitt önnur gjöld til hafnarinnar næstu þrjá mánuði á undan.

 

Vörugjöld.

6. grein

Vörur skal flokka til vörugjalds eftir því sem vörugjaldskrá tiltekur og gjaldið greiðist eins og hér segir.

 

1. flokkur
Gjald 333 kr. fyrir hvert tonn.
Bensín, brennsluolíur, kol, laust korn, salt, vikur, kísilgúr, þörungamjöl, sement, áburður og úrgangur sem fluttur er til endurvinnslu.

2. flokkur
Gjald 640 kr. fyrir hvert tonn.
Lýsi og fiskimjöl.

3. flokkur
Gjald 695kr. fyrir hvert tonn.
a) Þungavarningur, svo sem sekkjavörur, óunnið járn og stál, veiðarfæri, smurningsolíur, sjávarafurðir, landbúnaðarafurðir, hráefni til iðnaðar og byggingaframkvæmda. Pökkuð og niðursoðin matvæli, óáfengar drykkjarvörur og ávextir. Aðrar vörur sem ekki eru tilgreindar í 1-3. flokk.

4. flokkur
Aflagjald er 1,55%.
Sjávarafli lagður á land eða í skip á hafnarsvæðinu til vinnslu eða brottflutnings, þar með talið fiskur og seiði úr eldiskvíum. Gjaldið reiknast af heildarverðmæti aflans. Gjald af frystum afla frystitogara og eldisfiski reiknast af helmingi heildarverðmætis. Gjald af saltfiski reiknast miðað við tvöfalda þyngd og gjald af gámafiski reiknast af áætluðu heildarverði.

Kaupanda aflans ber að afhenda hafnarstjóra skýrslu um keypta afla mánaðarlega, t.d. afrit af aflaskýrslu til Fiskistofu eða Fiskifélags Íslands. Aflagjaldið fellur í gjalddaga um leið og afla er landað. Kaupandi aflans innheimtir gjaldið hjá seljanda og er ábyrgur fyrir því til hafnasjóðs þótt hann vanræki innheimtu þess. Standa ber skil á greiðslu aflagjalds eigi sjaldnar en mánaðarlega.

Hámarksgjald samkvæmt þessum lið er 7.005 kr. fyrir hvert tonn.
Lágmarksgjald í öllum flokkum er 249 kr.

Hafnsögugjöld.
7. grein
Hafnsögugjöld skulu greidd samkvæmt útlögðum kostnaði.

Festargjöld.
8. grein
Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu er 11.551 kr. miðað við að einn maður sinni þjónustunni. Utan hefðbundins afgreiðslutíma greiðist samkvæmt útkalli.

Sorpgjald.
9. grein
Bátar 0-30 brúttótonn greiða 2.680 kr. á mánuði fyrir allt að 100 kg sorps á mánuði eða 1,0 rúmmetra (m3) á mánuði.
Bátar 30-50 brúttótonn greiða 3.880 kr. á mánuði fyrir allt að 150 kg sorps á mánuði eða 1,5 rúmmetra (m3) á mánuði.
Bátar og skip 50 brúttótonn og yfir greiða 8.050 kr. á mánuði fyrir allt að 200 kg sorps á mánuði eða 2 rúmmetra (m3) á mánuði.
Farþegabátar greiða samsett sorp- og farþegagjald samkvæmt 14. grein.

Fyrir meiriháttar úrgang og veiðarfæri til förgunar, greiðist samkvæmt gjaldskrá gámastöðvar Bolungarvíkurkaupstaðar.

Úrgangs og förgunargjald.
10. grein
Skipstjóri eða eigandi skips sem óskar eftir að láta á land sorp, farmleifar, olíuleifar eða mengandi efni skal óska eftir aðstoð viðurkennds þjónustuaðila, sem höfnin hefur samþykkt að annist móttöku og förgun á ofangreindum úrgangi frá skipum á hafnarsvæði hafnarinnar.

Skipstjóri, eigandi skips eða þjónustuaðili skal undantekningalaust skila útfylltu eyðublaði til hafnarinnar um magn og tegund þess úrgangs sem skilað er á land.

Skip sem falla utan greinar 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 skulu greiða þjónustuaðila kostnað vegna móttöku og förgunar á úrgangi. Annist höfn móttöku og förgun á almennum úrgangi skal gjald greitt fyrir þjónustuna samkvæmt grein þessari fyrir hvern rúmmetra úrgangs. Annist höfnin móttöku á spilliefnum eða sérstökum úrgangi sem hefur í för með sér kostnaðar umfram förgun á almennu sorpi greiðir viðkomandi aðili þann kostnað sem til fellur.

Vegna skipa sem falla undir grein 11 c. í lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004 skulu skip greiða eftirfarandi gjöld óháð því hvort þau skila úrgangi í land eða ekki.

Úrgangsgjald:

 1. 0,79 kr. Úrgangsgjald A á BT.
 2. 6.819 kr. Úrgangsgjald A, lágmark.
 3. 54.250kr. Úrgangsgjald A, hámark.
 4. 0,37 kr. Úrgangsgjald B á BT.
 5. 4.406 kr. Úrgangsgjald B, lágmark.
 6. 26.225 kr. Úrgangsgjald B, hámark

Förgunargjald:
Óski skipstjóri eða eigandi skips eftir að tekið verði á móti úrgangi frá skipinu skal hann hafa samband við viðurkenndan móttökuaðila samkvæmt. ábendingu hafnarinnar. Skipstjóri og/eða eigandi skips ber ábyrgð á að útfylltu eyðublaði um magn og tegund sorps sé skilað til hafnarinnar, en misbrestur á því getur leitt til tilkynningar til Umhverfisstofnunar. Óski skipstjóri eða eigandi skips ekki eftir því að losa rusl skal greiða neðan greint miðað við stærð skips:

0-20.000 BT - 20.00 kr.
20.001-50.000 BT - 50.000 kr.
50.000+ BT - 75.000 kr.

Rafmagnssala.
11. grein
Verð á raforku er 19 kr. á kílóvattstund. Verðið tekur breytingum samkvæmt breytingum á gjaldskrá Orkubús Vestfjarða.

Gjald fyrir afnot af föstum tenglum fyrir báta undir 50 brúttótonnum er 1.822 kr. á mánuði.

Gjald fyrir afnot af 3ja fasa 63A tenglum eða stærri fyrir báta og skip yfir 50 brúttótonnum er 7.285 kr. á mánuði.

Vatnssala.
12. grein
Bátar undir 30 brúttótonnum greiða 1.563 kr. á mánuði.
Gjald fyrir vatn til skipa yfir 30 brúttótonn er 280 kr. á hvert tonn vatns.
Lágmarks afgreiðslugjald er það sama og fyrir 10 tonn vatns.

Vigtargjald.
13. grein
Fiskur og fiskafurðir annað en loðna 164 kr. á tonn.
Loðna 82 kr. á tonn.
Lágmarksgjald fyrir vigtun er 940 kr.
Gjald fyrir vigtun ökutækja er 1.880 kr.
Útkall vigtarmanns er 5.558 kr. á hverja klukkustund.
Úrtaksvigtununargjald er 11.890 kr.
Útkall hefst eftir kl. 17:00 á virkum dögum.

Kranagjald.
14. grein
Fyrir hverja löndun greiðist kranagjald að upphæð 975 kr.

Farþegagjald.
15. grein
Farþegagjald er greitt fyrir báta í farþegaflutningum yfir sumarmánuðina frá júní til ágúst.
Bátar fyrir 10 farþega eða færri greiða í farþega- og sorpgjald samtals 28.821 kr. á mánuði.

Bátar fyrir 11 til 20 farþega greiða í farþega- og sorpgjald samtals 57.518 kr. á mánuði.

Bátar fyrir fleiri en 20 farþega greiða í farþega- og sorpgjald samtals 86.323kr. á mánuði. Aðra mánuði greiða farþegabátar sorpgjald samkvæmt 9. grein.

Önnur aðstaða.
16. grein
Grunngjald fyrir aðstöðu fyrir eldsneytisafgreiðslu er 152.740 kr. á ári. Auk þess skal greiða 60.803 kr. á ári fyrir hverja byrjaða 10 metra í viðleguplássi.

Önnur þjónusta.
17. grein
Opnunartími hafnarvogar er frá kl. 8:00 til kl. 17:00 alla virka daga. Á öðrum tíma en hér greinir skal greiða að lágmarki fjögurra tíma útkall, 5.558 kr., fyrir hverja klukkustund eða að lágmarki 22þ230 kr. Heimilt er að deila útkallsgreiðslu á skip komi fleiri en eitt inn til löndunar á sama tíma.

Sé óskað eftir þjónustu hafnar eftir kl. 22:00 á virkum dögum og um helgar skal erindi þess efnis hafa borist hafnarstarfsmanni klukkutíma fyrir lokun hafnarinnar. 

Um innheimtu og greiðslu hafnargjalda.
18. grein
Hafnarstjóri sér um innheimtu allra hafnargjalda. Séu gjöldin ekki greidd á réttum gjalddögum er heimilt að reikna hæstu lögleyfðu dráttarvexti á skuldina.

19. grein
Skipstjóri og eigandi skips bera ábyrgð á greiðslu gjalda þeirra sem greiða ber til hafnarinnar vegna skipsins. Er skipstjóra skylt að afhenda hafnarstjóra þjóðernis- og skrásetningarskírteini skipsins, ef hafnarstjóri krefst þess, og hefur hafnarsjóður haldsrétt yfir skírteinunum uns gjöld eru greidd. Töf og tjón sem af þessu hlýst er einvörðungu á ábyrgð og kostnað greiðanda skipagjaldsins. Að svo miklu leyti sem í gjaldskrá þessari eru ekki ákveðnir fastir gjalddagar á gjöldum skal greiða þau áður en skip fer burt úr höfninni og enginn skipstjóri getur vænst þess að fá afgreiðslu fyrir skip sitt hjá sýslumanni eða tollstjóra, nema hann sanni með vottorði frá hafnarstjóra að hann hafi greitt öll gjöld sín til hafnarinnar.

20. grein
Vörugjöld greiðir móttakandi af vörum sem koma til hafnarinnar og sendandi af vörum sem fluttar er úr höfninni. Ef margir eiga vörur sem fluttar eru með sama skipi skal afgreiðslumaður skipsins standa hafnarsjóði skil á greiðslum. Ef skip hefur ekki farm sinn skráðan ber skipstjóri ábyrgð á greiðslu vörugjaldsins. Ef vörur eru fluttar úr einu skipi í annað greiðir sá vörugjaldið sem affermir. Vörugjald af vörum sem koma til hafnarinnar fellur í gjalddaga þegar skipið sem vörurnar flytur er komið í höfnina og vörugjald af vörum sem fluttar eru úr höfninni fellur í gjalddaga þegar vörurnar eru komnar í skip. Skipstjóra og afgreiðslumanni skips er óheimilt að afhenda vörurnar fyrr en gjaldið er greitt. Hafnarsjóður hefur haldsrétt í skráningar- og þjóðernisskírteinum skips til tryggingar gjaldinu. Aflagjald og vörugjald af útflutningi skal auk þess tryggt með veði í útflutningsbirgðum þess aðila er greiða skal gjöldin.

21. grein
Á öll verð skv. verðskrá þessari er lagður 24.0 % virðisaukaskattur samanber 3. tölulið 3. greinar laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt að undanskildum farþegagjöldum samkvæmt 14. grein.

22. grein
Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi. Skipagjöldin eru tryggð með lögveði í skipinu og gengur það veð í tvö ár fyrir samningsveðskuldum samanber ákvæði 21. grein hafnalaga nr. 61/2003.

23. gr.
Gjaldskrá þessi fyrir Bolungarvíkurhöfn er samþykkt af bæjarstjórn Bolungarvíkur 12. desember 2023 skv. hafnalögum nr. 61/2003 og 37. grein reglugerðar um hafnamál nr. 326/2004 til þess að öðlast gildi frá og með 1. janúar 2024.

Bókasafn Bolungarvíkur 2023

Atriði Krónur
Nýtt skírteini, Bolvíkingar 0
Glatað skírteini, Bolvíkingar 1.154
Nýtt skírteini, aðrir 2.203
Mynddiskar (DVD) nýir 525
Mynddiskar (DVD) eldri 220
Ljósrit A4 52
Millisafnalán, annað en Ísafjörður 545
Vanskil, bók pr. dag 10
Vanskil, hámarkssekt 650
Glötuð bók - nýjar innbundnar 4.322
Glötuð bók - kilja 2.203
Glötuð bók - barnabækur 2.203
Glötuð bók - gamlar bækur 1.626

Daggæsla 2023

Reglur um niðurgreiðslur vegna daggæslu barna utan leikskóla.

1. grein
Réttur til niðurgreiðslu
Foreldrar allra barna sem dvelja hjá dagforeldrum og eiga lögheimili í Bolungarvík eiga rétt á niðurgreiðslu dvalargjalds frá hámarksrétti fæðingarorlofs þar til leikskólapláss býðst. Hámarksréttur fæðingarorlofs er 12 mánuðir fyrir hjón og sambúðarfólk. Sjálfstæður réttur hvors foreldris er 6 mánuðir en heimilt er að framselja allt að 1,5 mánuði milli foreldra. Þannig getur annað foreldrið tekið allt að 7,5 mánuði af 12 mánaða réttinum og hitt foreldrið 4,5 mánuði henti það aðstæðum foreldra. Hámarksréttur fæðingarorlofs fyrir einstætt foreldri er 7,5 mánuðir.

2. grein
Upphæð niðurgreiðslu og grunngjald
Daggæslugjöld eru greidd niður í allt að 11 mánuði hvert ár.
Gjaldið sem kemur til greiðslu eftir að niðurgreiðslur til dagmæðra hafa verið dregnar frá er skilgreint sem grunngjald.

Um tvo niðurgreiðsluflokka er að ræða:

Flokkur A hjón og sambúðarfólk
7.988 kr. yfir mánuðinn á hverja gæslustund á dag eða að hámarki 63.900 kr. á mánuði miðað við 8 stunda vistun hvern virkan dag mánaðarins.

Flokkur B einstæðir foreldrar
9.586 kr. yfir mánuðinn á hverja gæslustund á dag eða að hámarki 76.694 kr. á mánuði miðað við 8 stunda vistun hvern virkan dag mánaðarins.

Daggæslugjöld er greidd niður fyrir allt að 8 klukkustunda vistun hvern virkan dag
Niðurgreiðslan er hlutfallsleg fyrir færri en 8 klst. vistun pr. dag. Eingöngu er hægt að fá niðurgreiðslu vegna vistunar á dagvinnutíma virka daga vikunnar.

3. grein
Skilyrði fyrir niðurgreiðslum

 1. Að dagforeldri hafi leyfi yfirvalda til daggæslu í því húsnæði sem um ræðir.
 2. Að foreldrar hafi ekki hafnað leikskólaplássi vegna viðkomandi barns.

4. grein
Systkinaafsláttur
Systkinaafsláttur er 35% fyrir annað barn en gjaldfrjálst er fyrir þriðja barn. Afslátturinn er samtengdur milli daggæslu hjá viðurkenndum dagmæðrum, leikskóla og heilsdagsskóla. Afslátturinn reiknast þannig að yngsta barn greiðir fullt grunngjald, 35% afsláttur af grunngjaldi er fyrir annað barn og ekkert grunngjald greiðist fyrir þriðja barn.
Sytkinaafsláttur er samtengdur milli daggæslu, leikskóla- og /eða skóladagvistunar.

5. grein
Útborgun afsláttar
Framvísa þarf kvittun frá viðkomandi dagforeldri, staðfest af foreldri á skrifstofu Bolungarvíkurkaupstaðar, innan mánaðar frá því að greiðsla fer fram, til að fá endurgreitt.

Einnig geta dagmæður samið um að taka einungis við nettógreiðslu frá foreldrum og sjá þá sjálfar um að innheimta niðurgreiðslurnar frá sveitarfélaginu.

Fasteignagjöld 2023

Fasteignaskattur

Skattflokkur Hlutfall eða krónur
A, íbúðarhúsnæði 0,625% af fasteignamati húss og lóðar
B, opinbert húsnæði í eigu ríkisins 1,320% af fasteignamati húss og lóðar
C, aðrar fasteignir 1,650% af fasteignamati húss og lóðar

Heimildir til lækkunar fasteignaskatta

Notuð er heimild til lækkunar fasteignaskatta hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum af íbúð til eigin nota. Lækkun fasteignaskattsins er tekjutengd miðað við heildartekjur 2021 og álagningu skattstjóra 2022, samkvæmt eftirfarandi tekjumörkum:

 • Einstaklingur með tekjur allt að kr. 4.056.475, 100% lækkun fasteignaskatts.
 • Einstaklingur með tekjur allt að kr. 5.393.688, 50% lækkun fasteignaskatts.
 • Hjón með tekjur allt að kr. 6.461.875, 100% lækkun fasteignaskatts.
 • Hjón með tekjur allt að kr. 8.661.550, 50% lækkun fasteignaskatts.

Þeir sem telja sig eiga rétt á lækkun fasteignaskatts eru vinsamlegast beðnir að snúa sér til bæjarskrifstofunnar, og leggja fram afrit af síðustu skattaskýrslu.

Vatnsgjald, holræsagjald og lóðarleiga

Atriði Hlutfall
Vatnsgjald 0,350% af fasteignamati húss og lóðar
Holræsagjald 0,200% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga – íbúðarhúsalóð 1,400% af fasteignamati húss og lóðar
Lóðarleiga – allar aðrar lóðir 2,500% af fasteignamati lóðar

Sorphreinsi- og sorpeyðingargjöld

Atriði Krónur
Sorphreinsigjald 38.000
Sorpeyðingargjald 30.000
Sorpgjöld samtals 68.000

Sorpgjöld á fyrirtæki og lögaðila eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem tekur mið af sorpmagni.

Gjalddagar fasteignagjalda

Fyrir ofangreind gjöld sem eru samtals yfir 45.000 kr. eru gjalddagarnir tíu talsins:

1. febrúar, 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní, 1. júlí, 1. ágúst, 1. september, 1. október og 1. nóvember.

Fyrir gjöld sem eru samtals undir kr. 45.000 kr. er einn gjalddagi sem er 1. mars.

Félagsleg heimaþjónusta 2023

Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 29. gr. og 30. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, 24. gr. og 25. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra og 24. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

1. grein
Greiðslur
Viðskiptavinur greiðir 892 kr. fyrir hverja þjónustustund. Greitt skal fyrir allt að 10 klukkustunda þjónustu á hvert heimili á viku.

2. grein
Undanþága frá greiðslu fyrir þjónustu
Hægt er að sækja um undanþágu frá greiðslu til félagsmálastjóra.

Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir notendur sem búa einir og hafa tekjur sem eru undir 327.288 kr. á mánuði. Tekjuviðmið fyrir hjón eða þá sem eru tveir í heimili skal vera 534.990 kr.

Ákvörðun um niðurfellingu skal tekin af félagsmálastjóra enda liggi upplýsingar um tekjur fyrir.

3. grein
Aðrar undanþágur
Allar ákvarðanir um undantekningar, sem stangast á við reglur, skulu teknar af velferðaráði.

Gatnagerðargjöld og framkvæmdaleyfi 2023

Byggingarleyfisgjöld

Atriði Eining Gjald
Lágmarksgjald, byggingar allt að 60 m² Krónur 41.145
Lágmarksgjald, byggingar stærri en 60 m² Krónur 82.488
Nýbyggingar Krónur á fermetra 470
Sumarbústaðir Krónur á fermetra 1.680
Lóðargjald Krónur 35.844
Stöðuleyfi hjólhýsa Krónur á hjólhýsi 21.173
Stöðuleyfi gáma á gámasvæði, 20 feta gámur Krónur á gám 16.399
Stöðuleyfi gáma á gámasvæði, 40 feta gámur Krónur á gám 24.598
Stöðuleyfi gáma, 20 feta gámur Krónur á gám 39.047
Stöðuleyfi gáma, 40 feta gámur Krónur á gám 58.574
Geymslusvæði, 49 m² leigupláss Krónur á ári 24.598
Geymslusvæði, 49 m² leigupláss Krónur fyrir 2 mánuði 4.097

Vottorð

Atriði Krónur
Byggingarstig húsa 30.919
Afgreiðsla eignaskiptayfirlýsinga 20.143
Afgreiðsla skráningartöflu 32.957

Þjónustugjöld

Atriði Krónur
Afgreiðslugjald byggingarfulltrúa 13.143
Yfirferð aðaluppdrátta 31.897
Tímagjald byggingarfulltrúa 15.459
Úttekt vegna meistaraskipta 30.919
Úttekt vegna byggingastjóraskipta 30.919
Útsetning hús 30.919
Breyting eða gerð nýs lóðarleigusamnings 30.919
Breyting eða gerð nýs lóðarblaðs 30.919
Endurnýjun byggingarleyfis 13.143
Leyfi til niðurrifs mannvirkja 30.468

Framkvæmdaleyfi og gjöld skipulagsvinnu

Atriði Krónur
*Aðalskipulagsuppdráttur breyting sbr. 36.gr. 373.783
*Umsýsla og auglýsingar sbr. 1.mgr. 36 gr. 54.566
*Umsýsla og auglýsingar sbr. 2.mgr. 36 gr. 28.132
*Deiliskipulag sbr. 2.mgr. 38. gr. 373.783
*Umsýsla og auglýsingar sbr. 2.mgr. 38 gr. 28.132
*Deiliskipulagsuppdráttur breyting sbr. 1. mgr. 43. gr. 242.959
*Umsýsla og auglýsingar sbr. 1.mgr. 43 gr. 54.566
*Deiliskipulagsuppdráttur óveruleg breyting sbr. 2.mgr. 43. gr. 155.114
*Umsýsla og auglýsingar sbr. 2.mgr. 43 gr. 54.566
Grenndarkynning 56.586
Framkvæmdarleyfi 56.586
**Framkvæmdarleyfi skv. viðauka. I og II um mat á umhverfisáhrifum 172.996

*Skipulagslög 123/2010
**Lög um mat á umhverfisáhrifum 106/2000

Gatnagerðargjöld

Atriði Hlutfall Eining Gjald
Einbýlishús 9,00% Krónur á fermetra 25.164
Rað- og sambýlishús, mest 4 íbúðir 6,50% Krónur á fermetra 18.174
Fjölbýlishús, 5 íbúðir og fleiri 4,50% Krónur á fermetra 12.582
Verslunar- og skrifstofuhúsnæði 5,50% Krónur á fermetra 15.377
Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði 3,50% Krónur á fermetra 9.786
Bifreiðageymslur, áður byggð hverfi 5,50% Krónur á fermetra 15.377
Skólamannvirki 6,00% Krónur á fermetra 16.777
Sólskálar 4,50% Krónur á fermetra 12.582

Viðmiðun gatnagerðargjalds
Upphæð gatnagerðargjalds skal miða við byggingarkostnað „vísitölufjölbýlishúss" og er sá kostnaður kr. 288.665 pr. fermetra miðað við vísitölu í nóvember 2023.

Grunntaxti gjaldskrár
Grunntaxti gjaldskrár miðast við vísitölu byggingarkostnaðar í desember 2023, 115,7 stig. Byggingaleyfisgjöld og vottorð eru föst gjöld, ákveðin einu sinni á ári en gatnagerðargjöld taka breytingu samkvæmt byggingavísitölu.

Framkvæmdaleyfi vegna framkvæmda sem ekki eru háðar byggingaleyfi samkvæmt III. kafla laga nr. 160/2010.

Fjárhæð og grundvöllur framkvæmdaleyfisgjalds
Fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis ákveður sveitarstjórn gjald eftir umfangi framkvæmdar.
Lágmarksgjald skal þó vera kr. 92.162 ,-. Gjald þetta skal bundið vísitölu byggingarkostnaðar miðað við grunnvísitölu 115,7 stig, fyrir nóvember 2023.

Fjárhæð gjalds skal ekki vera hærri en sem nemur kostnaði þeim er sveitarfélagið verður fyrir vegna útgáfu, undirbúningi leyfisins, yfirferð hönnunargagna og eftirlits. Þegar úrskurður um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 er nauðsynlegur undanfari útgáfu framkvæmdaleyfis telst kostnaður sem Bolungarvíkurkaupstaður verður fyrir vegna þess hluti af kostnaði við undirbúning leyfisins.

Gjalddagi
Framkvæmdaleyfisgjald skal greiða við útgáfu leyfis. Heimilt er þó að semja við framkvæmdaleyfishafa um fyrirkomulag greiðslna. Í því tilviki skal liggja fyrir skriflegur samningur Bolungarvíkurkaupstaðar og framkvæmdaleyfishafa við útgáfu framkvæmdaleyfis.

Stöðuleyfi fyrir vinnubúðir samkvæmt kafla 4.11 og stöðuleyfi samkvæmt kafla 2.6 í byggingarreglugerð nr. 112/2012
Fyrir útgáfu stöðuleyfis vinnubúða á grundvelli kafla 4.11 byggingarreglugerðar skal greiða grunngjald kr. 57.774 ,-. Að auki greiðist gjald vegna yfirferðar gagna, undirbúnings og eftirlits byggingarfulltrúa sem hér segir:

Vinnubúðir á deiliskiplagi: kr. 106.688,- til kr. 1.13.733 ,- eftir umfangi. Við ákvörðun gjalds skal taka mið af fjölda bygginga, staðsetningu vinnubúða og hversu lengi þær eiga að standa. Gjald skal þó aldrei nema hærri fjárhæð en sem nemur kostnaði er leiðir af útgáfu leyfisins.

Deiliskipulagðar vinnubúðir: kr. 239.770 ,- til kr. 2.392.121,- eftir umfangi.

Heimilt er að krefja sérstaks gjalds fyrir hverja yfirferð byggingarfulltrúa vegna nýrra eða breyttra gagna eftir útgáfu stöðuleyfis. Skal það gjald vera á bilinu kr. 18.445,- til kr. 55.325,- eftir umfangi verks.

Önnur tímabundin stöðuleyfi
Fyrir útgáfu stöðuleyfa samkvæmt kafla 2.6 í byggingarreglugerð skal greiða grunngjald kr. 17.583,-. Að auki greiðist gjald vegna yfirferðar gagna, undirbúnings og eftirlits byggingarfulltrúa.

Gjalddagar
Gjöld vegna stöðuleyfis skulu greidd við útgáfu leyfis. Heimilt er þó að semja við leyfishafa um annan gjalddaga, í því tilviki skal liggja fyrir skriflegur samningur Bolungarvíkurkaupstaðar og leyfishafa við útgáfu.

Innheimta gjalda
Leyfisgjöldum fylgja lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð þar sem við getur átt og má innheimta gjaldfallin gjöld með fjárnámi án undangengins dóms eða réttarsáttar.
Leyfisgjöld eru ekki endurkræf þó leyfi falli úr gildi.

Gjaldtökuheimild
Um gjaldtöku samkvæmt gjaldskrá þessari fer samkvæmt 50. og 51. gr. laga nr. 160/2010, skipulagsreglugerð nr. 400/1998 og byggingarreglugerð nr. 112/2012.

Gámastöð 2023

Gjaldskrá fyrir móttöku og förgun úrgangs á gámastöð.

Flokkun
Allur úrgangur sem komið er með í gámastöð skal vera flokkaður og ber að koma honum í viðeigandi ílát á staðnum.

Frítt fyrir heimili með neðangreindum takmörkunum
Heimilum er frjálst að losa sig við almennan heimilisúrgang á gámavelli, allt að 8 rúmmetrum (m3) á ári, án gjaldtöku. Fyrir umframmagn greiðist samkvæmt gjaldskrá hér að neðan.

Fyrirtæki
Fyrirtæki greiða alltaf fyrir úrgang á gámastöð samkvæmt neðangreindri gjaldskrá.

Atriði Kr./m3 Kr./kg
Pressanlegur úrgangur, móttekinn samkvæmt rúmtaksmælingu 6.330  
Pressanlegur úrgangur, móttekinn samkvæmt vigtarnótu af hafnarvog   50
Málmar   17
Ópressanlegur úrgangur (dæmi: húsgögn) 3.166 50
Blandað timbur til urðunar, óhæft til kurlunar 3.166 50
Timbur, hæft í kurlun og landmótun 1.582 17
Pappír frá fyrirtækjum (frítt frá heimilum)   17
Jarðvegur, múrbrot og gler 1.582 2
Garðaúrgangur 0 0
Bylgjupappi 0 0
Rúlluplast, stórsekkir, pokar PP, plastfilma, plastumbúðir 0 0
Raftæki, þvottavélar, þurrkarar, ísskápar, frystikistur ofl. 0 0
Hjólbarðar 0 0
Rafhlöður og spilliefni sem falla undir skilgreiningu Úrvinnslusjóðs 0 0

Lágmarksgjald er gjald fyrir 1/2 rúmmetra (m3).

Farartæki, vegna losunar eldsneytis, smurolíu og kælivökva, gjald á bifreið er 11.613 kr.

Grunnskóli Bolungarvíkur 2023

Heilsdagsvistun

Atriði Krónur
Tímagjald gæslu 361
Síðdegishressing, hvert skipti 45

Afsláttur fyrir einstæða foreldra og námsmenn
Einstæðir foreldrar og námsmenn, ef báðir foreldrar eru í viðurkenndu námi fái 35% afslátt af tímagjaldi. Afslátturinn nær til fyrsta barns.

Systkinaafsláttur
Systkinaafsláttur er 35% fyrir annað barn og gjaldfrjálst fyrir þriðja barn. Afslátturinn er samtengdur milli daggæslu í heimahúsi, leikskóla og heilsdagsskóla. Þannig að yngsta barn greiði fullt grunngjald, 35% afsláttur af grunngjaldi fyrir annað barn og ekkert grunngjald fyrir þriðja barn.

Uppsögn dagvistar í heilsdagsskóla
Segja þarf upp vistun með mánaðafyrirvara.

Mötuneyti

Atriði Krónur
Hádegismatur á dag fyrir 1-10 bekk 184
Starfsmenn með aðgang á dag 845

Heilsuskóli
Gjald fyrir heilsuskóla er 10.000 kr. á önn.

Búnaður og þjónusta

Atriði Krónur
Skólastofa, stór, gisting ein nótt 21.600
Skólastofa , lítil, gisting ein nótt 14.900
Aðgangur að eldhúsi og matsal einn sólahring 9.200
Skólastofa til fundarhalda 6.900
Myndvarpar, stykkið hver sólahringur 3.500
Skjávarpi, stykkið hver sólahringur 6.900
Stóll og nemendaborð úr grunnskóla, allt að sólahringur á stykkið 280
Ljósrit, A4, eitt eintak 43
Ljósrit, A3, eitt eintak 55

Hundahald 2023

1. grein
Leyfi til hundahalds
Sækja þarf um leyfi fyrir alla hunda – einnig hunda sem af einhverjum ástæðum eru undanþegnir leyfisgjaldi.

2. grein
Um leyfisgjöld
Bolungarvíkurkaupstaður innheimtir gjöld vegna hundahalds samkvæmt gjaldskrá þessari, sem er ætlað að standa undir kostnaði við framkvæmd heilbrigðissamþykktar um hundahald og fer með innheimtu þeirra. Áskilinn er réttur til endurskoðunar á gjaldskrá samkvæmt breytingu á neysluvísitölu.

3. grein
Skráningargjald
Við leyfisveitingu skal innheimta gjald sem hér segir:
Fyrsta leyfisveiting er 16.058 kr.
Leyfisveiting eftir útrunninn frest er 23.811 kr.
Bráðabirgðaleyfi, skammtímaskráning, er 5.648 kr.

4. grein
Eftirlitsgjald
Af leyfðum hundum skal innheimta árlegt eftirlitsgjald sem hér segir:
Einn hundur 13.941 kr.

5. grein
Hundahreinsun og tryggingar
Greiðslur vegna hundahreinsunar og trygginga eru innifaldar í leyfisgjaldi.

6. grein
Handsömunargjald
Við afhendingu handsamaðs hunds skal innheimta handsömunargjald sem hér segir:
Fyrsta afhending hunds 18.588 kr.
Önnur afhending hunds 37.176 kr.
Þriðja afhending hunds 55.764 kr.
Fyrsta afhending hunds án leyfis 37.176 kr.
Óheimilt er að afhenda hunda án leyfis nema gengið verði frá leyfisveitingu við afhendingu. Að auki skal greiða þann kostnað sem leggst á vegna fæðis, geymslu, auglýsinga og ferðakostnaðar handsamaðs hunds.

7. grein
Gjalddagar
Gjalddagi samkvæmt 5. grein er 15. febrúar og eindagi 15. mars ár hvert. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga.

8. grein
Undanþágur frá leyfisgjaldi

 1. Undanþága vegna minkahunda og smalahunda á lögbýlum.
 2. Undanþága vegna hjálparhunda fyrir fatlaða einstaklinga (t.d. fyrir daufblinda einstaklinga).
 3. Undanþága vegna leitarhunda – samkvæmt eftirfarandi skilgreiningu.
 4. Leitarhundur er undanþeginn leyfisgjaldi ef viðkomandi hundur hafur að minnsta kosti B viðurkenningu sem útgefin er af viðurkenndum leiðbeinanda. Ljósrit af slíkri viðurkenningu skal afhent við umsókn um niðurfellingu leyfisgjalda. Heimilt er að ógilda niðurfellingu leyfisgjalda sé viðkomandi hundur ekki lengur á skrá sem leitarhundur samkvæmt skilgreiningu þessari.

Íþróttamiðstöðin Árbær 2023

Sundlaug

Atriði Krónur
Börn 6 ára og yngri 0
Börn 7 til 16 ára, einstakir miðar 330
Börn 7 til 16 ára, 10 miðar 2.700
Börn 7 til 16 ára, árskort 3.500
*Fullorðnir, einstakir miðar 1.350
Fullorðnir, 10 miðar 8.300
Fullorðnir, 30 miðar 18.000
Fullorðnir, 6 mánaða kort 13.500
Fullorðnir, árskort 23.000
Ellilífeyrisþegar, árskort 4.400
Öryrkjar, árskort 4.400

Árskort í sund gilda einnig í sundlaugar Ísafjarðarbæjar samkvæmt gagnkvæmum samningi.

Leiga á handklæðum og sundfötum

Atriði Krónur
Leiga á handklæðum / sloppum 830
Leiga á sundfötum 830

Íþróttasalur

Atriði Krónur
Badmintonvöllur og sund 3.600
Íþróttasalur og sund 10.300
Þreksalur og sund, 1 skipti 1.550
Þreksalur og sund, 14 skipti 14.000
Íþróttasalur, barnaafmæli, 1 klst. 5.500

Ef pantað er og greitt fyrir þrjá mánuði eða meira í íþróttasal er veittur 25% afsláttur.

Gullkort
Gullkort veita aðgang að sundlaug, sauna og þreksal.

Atriði Krónur
Gullkort, mánaðarkort 15.000
Gullkort, 3 mánaðakort 32.500
Gullkort, 6 mánaðakort 50.000
*Heilsubæjarkort, árskort 57.000

Greiðsludreifing er í boði vegna viðskipta sem nema hærri upphæð en 25.000 kr. Greiðsludreifing er allt að fimm mánuðir.

*Ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá 50% afslátt af stjörnumerktum liðum.

Árskort í sund og Heilsubæjarkort gilda sem afsláttarkort til kaupa á árskortum á skíðasvæði Ísafjarðarbæjar.

Leikskólinn Glaðheimar 2023

Gjaldskráin er miðuð við að 21,6 virkir dagar séu að meðaltali í mánuði.

Leikskólagjöld í töflu

Klukku-stundir Grunn-gjald Morgun-hressing Hádegis-matur Síðdegis-hressing Samtals
4 16.021 677     16.698
5 20.027 677 2.786   23.490
6 24.032 677 2.786   27.495
7 28.037 677 2.786 677 32.177
8 32.042 677 2.786 677 36.182
9 36.047 677 2.786 677 40.187
30 mínútna aukagjald 2.002        


Afslættir

Einstæðir foreldrar, námsfólk, ef báðir foreldrar eru í viðurkenndu námi og starfsmenn við leikskólann í fullu starfi fá 35% afslátt af grunngjaldi. Afslátturinn nær til dvalargjalds fyrsta barns.

Systkinaafsláttur er 35% fyrir annað barn en gjaldfrjálst er fyrir þriðja barn. Afslátturinn er samtengdur milli daggæslu hjá viðurkenndum dagmæðrum, leikskóla og heilsdagsskóla. Afslátturinn reiknast þannig að yngsta barn greiðir fullt grunngjald, 35% afsláttur af grunngjaldi er fyrir annað barn og ekkert grunngjald greiðist fyrir þriðja barn.

Fjarvera
Ef barn er fjarverandi vegna veikinda 4 vikur samfellt eða lengur er heimilt að endurgreiða helming af dvalargjaldi gegn framvísan læknisvottorðs.

Fjarvera fatlaðra og/eða langveikra barna er metin sérstakalega í hverju tilviki fyrir sig af fræðslumálaráði að undangenginni skriflegri beiðni foreldra.

Takmarkanir

 • Ekki er hægt að kaupa færri en 4 stundir.
 • Hægt er að kaupa 15 mínútur sitt hvoru megin við grunntíma og greiða 30 mínútna aukagjald.

Fyrirvari um breytingar á gjaldskrá.
Áskilinn er réttur til endurskoðunar gjaldskrár með tilliti til breytinga á vísitölu launa og/eða neysluverðs.

Sjóminjasafnið Ósvör 2023

Ósvör Maritime Museum

Atriði / Item Krónur
Fullorðnir / 16 years and older 1.500
67 ára og eldri / 67 years and older 1.200
Hópar á eigin vegum / groups 1.200

Slökkvilið Bolungarvíkur 2023

I. Kafli

1. grein
Verkefni Slökkviliðs Bolungarvíkurkaupstaðar ákvarðast af lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

2. grein
Slökkvilið Bolungarvíkurkaupstaðar innheimtir ferða- og uppihaldskostnað í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar ríkisins.

3. grein
Heimilt er að fella niður gjald vegna starfsemi ef verkefni telst þjóna almannahagsmunum. Slíka heimild skal leggja fyrir bæjarráð.

II. KAFLI

Lögbundin verkefni.

4. grein
Sé ákvæðum 2. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum beitt skal eigandi eða umráðamaður mannvirkis eða lóðar bera kostnað samkvæmt gjaldskrá af eftirliti með því að farið hafi verið að kröfum um úrbætur samkvæmt 3. mgr. 29. gr. sömu laga. Einnig er heimilt að taka gjald fyrir öryggis- og lokaúttektir samkvæmt 2. mgr. 12. gr. sömu laga. Fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 14.320 kr.

5. grein
Öryggisvaktir á mannvirki.
Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna öryggisvakta eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að öryggisvakt skuli sett á viðkomandi húseign. Á það jafnframt við um tilfallandi vaktir vegna tímabundinna viðburða þar sem fullum eldvörnum verður ekki við komið eða á meðan unnið er að úrbótum á þeim. Innheimt er að lágmarki 57.285 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 30. gr. laga um brunavarnir.

6. grein
Lokun mannvirkis.
Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til vegna lokunar mannvirkis eftir að eiganda eða forráðamanni hefur verið tilkynnt ákvörðun slökkviliðsstjóra um að loka skuli viðkomandi mannvirki. Innheimt er 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 57.285 kr., auk 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. og 32. gr. laga um brunavarnir.

7. grein
Dagsektir.
Innheimt skal fyrir alla vinnu og akstur sem fellur til frá og með ákvörðun slökkviliðsstjóra um dagsektir og þar til kröfum um úrbætur á eldvörnum hefur verið fullnægt. Innheimt er 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

8. grein
Öryggis- og lokaúttektir.
Innheimt er fyrir alla vinnu sem fellur til vegna öryggis- og lokaúttektar, að lágmarki 28.643 kr. Fyrir stærri úttektir skulu að auki innheimtar 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvo tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir.

9. grein
Eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar.
Fyrir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar skal tekið fast gjald, 14.320 kr., fyrir hverja byrjaða klukkustund. Þegar um útkall er að ræða utan tilskilins daglegs vinnutíma starfsmanns eru innheimtar 57.285 kr., auk 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

10. grein
Eftirfylgni útkalla vegna brunaviðvörunarkerfa.
Sé slökkvilið kallað út vegna boða frá sjálfvirku brunaviðvörunarkerfi án þess að eldur sé laus skal innheimt fyrir kostnaði af eftirliti með því að gerðar séu nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir endurtekin falsboð. Innheimt er fast gjald fyrir eina klukkustund, 14.320 kr., fyrir eftirlitið. Leiði það hins vegar til frekara eftirlits, vegna ítrekaðra falsboðana eða alvarlegra ágalla á brunavörnum, fellur það undir eftirlit og eftirfylgni kröfugerðar sbr. 9. gr. þessarar gjaldskrár og er þá innheimt samkvæmt því. Heimild til gjaldtöku byggir á 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir.

III. KAFLI

Önnur verkefni og þjónusta.

11. grein
Slökkviliðið sinnir öðrum verkefnum sem eru ekki skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum. Þessi verkefni verða þó að falla að tilgangi slökkviliðsins sem er að vinna að velferð íbúa, séu þau ekki falin öðrum til úrlausnar í lögum né framkvæmd í samkeppni við aðra aðila. Því ber að taka gjald fyrir veitta þjónustu. Fast tímagjald samkvæmt 4. gr. fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns er 14.320 kr. fyrir lögbundin verkefni. Að teknu tilliti til samkeppnissjónarmiða, þjálfunar, virkjunartíma og þess að þjónustan er aðgengileg allan sólarhringinn, allt árið, er fast tímagjald fyrir hverja byrjaða klukkustund útseldrar vinnu hvers starfsmanns innheimt með 35% álagi. Fast tímagjald fyrir vinnu sem ekki er skilgreind sem verkefni liðsins samkvæmt lögum er því 19.334 kr. nema annað sé sérstaklega tekið fram. Þar sem um sérstakan viðbúnað er að ræða, sbr. 12.-14. gr., er að lágmarki innheimt fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir, eða 154.666 kr.

12. grein
Viðbúnaður vegna eldsvoða og mengunaróhappa.
Í 2. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum kemur fram að lögin gilda um eldvarnir og slökkvistörf vegna eldsvoða og viðbúnað við mengunaróhöppum á landi nema kveðið sé á um annað í lögum þessum. Lögin gilda enn fremur um björgun á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum björgunarbúnaði. Slökkvistörf og viðbúnaður við mengunaróhöppum á sjó og í lofti falla ekki undir lögin. Lögin ná því til starfsemi slökkviliða á landi, þ.m.t. slökkvistörf í jarðgöngum, í skipum sem liggja í höfn og loftförum sem eru á jörðu niðri. Lögin taka ekki til eldvarna í skipum með haffærisskírteini, loftförum, almennum vinnuvélum, bifreiðum eða öðrum vélknúnum ökutækjum. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna. Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 154.666 kr., auk 19.334 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

13. grein
Viðbúnaður vegna upphreinsunar.
Upphreinsun sem fellur ekki undir skilgreiningu 3. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 á mengunaróhappi er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skuli beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna. Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 154.666 kr., auk 19.334. kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

14. grein
Viðbúnaður vegna verðmætabjörgunar og vatnsleka.
Verðmætabjörgun sem ekki er tilgreind í brunavarnalögum, t.d. vegna vatnsleka, er sinnt af slökkviliði þótt ekki sé mælt fyrir um það í lögum um brunavarnir, meðan ekki eru aðrir þar til hæfir aðilar tiltækir til að sinna verkefninu. Er það mat slökkviliðsstjóra hverju sinni hvenær sinna skal beiðnum um verkefni fyrir utan gildissvið laganna. Ef óskað er eftir því að slökkviliðið sinni verkefni sem fellur utan gildissviðs laganna skal lágmarksgjaldtaka vera fyrir fjóra starfsmenn í tvær klukkustundir ef ekki liggja fyrir samningar um annað. Innheimta skal því að lágmarki 154.666 kr., auk 19.334 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram tvær fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

15. grein
Ráðgjafarþjónusta.
Falli ráðgjafarvinna undir ákvæði stjórnsýslulaga um upplýsinga- og leiðbeiningaskyldu skal sú vinna undanþegin gjaldi. Ef ráðgjafarvinnan er fyrir utan ákvæði d-liðar 1. mgr. 12. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum, um leiðbeiningar til fyrirtækja og stofnana eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi, er þjónustan gjaldskyld. Innheimtar eru 19.334 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu.

16. grein
Tækjaleiga.
Tækjaleiga er ekki fyrirskrifuð í lögum um brunavarnir. Þó er eðlilegt að leigja tæki sem eru þess eðlis að ekki er hægt að leigja þau hjá öðrum aðilum eða ef aðstæður kalla á skjóta notkun sem aðrir aðilar geta ekki boðið. Verðlagning er ákveðin þannig að hún sé ávallt í það minnsta 35% hærri en leiga á svipuðum eða sambærilegum tækjum sem aðrir geta útvegað til að tryggja samkeppnissjónarmið. Oftast er um að ræða dælubíla t.d. vegna kvikmyndagerðar eða einhverrar uppákomu sem kallar á slíkan búnað. Verðlagningu á tækjum skal endurskoða við hverja breytingu á gjaldskrá þessari. Tæki Slökkviliðs Bolungarvíkurkaupstaðar skulu aðeins notuð af starfsmönnum þess. Innheimt er að lágmarki 57.285 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma, auk tækjaleigu.

17. grein
Fylgd vegna sprengiefnaflutninga.
Sprengiefnafylgd er ekki áskilin í lögum um brunavarnir. Innheimt er að lágmarki 57.285 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma.

18. grein
Annað.
Innheimt skal gjald fyrir aðra vinnu sem ekki er tilgreind hér og ekki er mælt fyrir um í lögum. Innheimt er fyrir tæki samkvæmt 16. gr. og að lágmarki 57.285 kr. fyrir hvern starfsmann sem sinnir verkefninu, auk 14.320 kr. fyrir hverja byrjaða klukkustund umfram fjóra tíma. Getur þetta átt við um þjónustu vegna sérstakra verkefna eins og kvikmyndatöku, móttöku erlendra þjóðhöfðingja eða sendimanna, menningarviðburða o.fl. þess háttar.

IV. KAFLI

Innheimta.

19. gr.
Bolungarvíkurkaupstaður annast innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari eða innheimtufyrirtæki sem verkefnið er falið samkvæmt samningi þar að lútandi. Um innheimtu gjalda skal fara eftir viðteknum venjum í innheimtu opinberra stofnana. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga. Gjöldum sem til eru komin vegna öryggis- og lokaúttekta, sem og aðgerða til að knýja fram úrbætur samkvæmt lögum, sbr. 5. gr. til og með 10. gr., fylgir lögveð í viðkomandi fasteign eða lóð, sbr. 3. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 29. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum.

V. KAFLI

Gildistaka og lagastoð.

20. grein
Gjaldskrá þessi, sem sett er með heimild í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 með síðari breytingum, er samþykkt af bæjarstjórn Bolungarvíkurkaupstaðar. Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.

Tjaldsvæði Bolungarvíkur 2023

Camping site

Atriði / Item Krónur
Húsbílar, fellihýsi, tjaldvagnar / recreational vehicles, caravans 3.800
Tjald / tent 2.100
Rafmagn / electricity 1.400
Þvottur / washing 1.400
Sturta / shower 600

Frí gisting fjórðu hverja nótt / accommodation every fourth night free of charge.

Gestir á tjaldsvæði fá 25% afslátt í sund / guests receive a 25% discount on swimming.

Útilegukortið gildir á Tjaldsvæði Bolungarvíkur / The Camping Card is valid at site.

Starfsfólk íþróttamiðstöðvarinnar hefur umsjón með tjaldsvæðinu annast innheimtu og veitir allar frekari upplýsingar / the sports center is in charge of the site.

Tónlistarskóli Bolungarvíkur 2023

Undir 18 ára og nemendur 18-22 ára

Atriði Annargjald í krónum
Hljóðfæri fullt nám 49.300
Hljóðfæri ¾ nám 37.030
Hljóðfæri ½ nám 24.652
Hljóðfæraleiga 6.451
Söngnám fyrir byrjendur og 1. stig 49.303

Fullorðnir

Atriði Annargjald í krónum
Hljóðfæri fullt nám 64.146
Hljóðfæri ¾ nám 47.205
Hljóðfæri ½ nám 31.995
Hljóðfæraleiga 9.966
Söngnám fyrir byrjendur og 1. stig* 64.146

*Söngnám miðast við einn kennara – ekki er reiknað með öðrum undirleikara.

Fjölskylduafsláttur
Fjölskylduafsláttur gildir aðeins fyrir 18 ára og yngri.
Til að njóta fjölskylduafsláttar þurfa nemendur að vera skráðir á kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili.

 • Fyrsti nemandi sem er í viðamesta náminu greiðir fullt gjald
 • Annar nemandi fær 25% afslátt
 • Þriðji nemandi fær 50% afslátt
 • Fjórði nemandi og fleiri fá 75% afslátt


Staðgreiðsluafsláttur
Veittur er 5% staðgreiðsluafsláttur ef öll önnin er greidd í upphafi hennar.

Gjalddagar
Gjalddagar eru þrír á hverri önn.

Ef hætt er í námi eftir að önn hefst
Ef nemandi hættir í skólanum þarf að ljúka við að greiða þá önn sem byrjuð er.

Vatnsveita Bolungarvíkur 2023

Gjaldskrá vatnsveitu byggist annars vegar á fastri greiðslu fyrir vatnsmæli og hins vegar á greiðslu fyrir notað vatnsmagn.

Mælaleiga
Greidd er mælaleiga sem miðast við þvermál vatnsinntaks (stærð rennslismælis).

Stærð inntaks, vatnsmælir Krónur á dag
DN 32 mm 48,4
DN 40 mm 83,9
DN 50 mm 102,5
DN 63 mm 268,9
DN 75 mm 282,1
DN 90 mm 322
DN 110 mm 336
DN 200 mm og stærra 483,4

Notkunargjald
Greitt er vatnsgjald samkvæmt mældri notkun á vatni. Notkunargjald er 43,8 kr. á rúmmetra (m3) sem samsvarar 43,8 kr. á hvert tonn af vatni.

Afslættir
Einstakir notendur sem nota umfram 18.000 rúmmetra (m3) á mánuði fá afslátt. Afsláttur af umframmagni er ákveðin af bæjarráði í hverju sinni.

Heimæðargjald

Stærð inntaks Krónur á inntak
32 mm 270.166
40 mm 326.451
50 mm 423.904
63 mm 571.701
75 mm 802.328
90 mm 961.950
110 mm 1.303.273

Gjald þetta miðast við að heimtaug sé 25 metrar að hámarkslengd frá lögn í götu. Heimilt er að taka gjald fyrir yfirlengd heimtaugar og er greitt fyrir hvern lengdarmeter samkvæmt tímagjaldi 11.043 kr. með virðisaukaskatti.

Breytingar á gjaldskrá
Heimilt er að breyta gjaldskrá samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar á þriggja mánaða fresti í byrjun hvers ársfjórðungs.